Thời khóa biểu HK2/2020-2021 – Liên thông đại học

Thời khóa biểu HK2/2020-2021 – Liên thông đại học
Thời khóa biểu lớp liên thông đại học HK2/2020-2021.
Ngày bắt đầu: 15/03/2021.
Hình thức học: tập trung tại trường.
 
lop tenmh sĩ số Thu TietBD Sotiet Phong diadiem
19HCB Tâm lý đại cương 45 7 13 4 F301 NVC
20HCB1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 64 3 13 4 E301 NVC
20HCB2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 61 7 13 4 E301 NVC
20HCB1 Khai thác dữ liệu và ứng dụng 73 6 13 4 E301 NVC
20HCB2 Khai thác dữ liệu và ứng dụng 67 4 13 4 E302 NVC
19HCB Kiểm chứng phần mềm 35 5 13 4 F301 NVC
20HCB1 Lập trình ứng dụng Java 70 5 13 4 E301 NVC
20HCB2 Lập trình ứng dụng Java 67 3 13 4 E302 NVC
19HCB Thiết kế giao diện 42 4 13 4 F301 NVC
19HCB Phát triển phần mềm cho thiết bị di động 40 3 13 4 F301 NVC
20HCB1 Mạng máy tính nâng cao 69 4 13 4 E301 NVC
20HCB2 Mạng máy tính nâng cao 63 6 13 4 E302 NVC
19HCB Lập trình song song trên GPU 19       Hủy lớp  
20HCB1 Anh văn 4 73 2 13 4 E301 NVC
20HCB2 Anh văn 4 62 5 13 4 E302 NVC
 
Lưu ý: Sinh viên  có thể điều chỉnh đăng ký học phần vào ngày 12/03-14/03/2021 (nếu cần)