Thời khóa biểu HK2/2022-2023, lớp 22HCB – Liên thông đại học

Thời khóa biểu HK2/2022-2023, lớp 22HCB – Liên thông đại học
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 (HK2/2022-2023)
LỚP HOÀN CHỈNH ĐẠI HỌC KHÓA 2022 – 22HCB (LỚP TỐI)
             
Thời gian học: 04/05/2023 -03/08/2023        
Số lượng SV: 50
 
             
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT
             
Mạng máy tính nâng cao Thực hành HT2 Lập trình ứng dụng Java Anh văn 4 Khai thác dữ liệu và ứng dụng   Hệ Quản trị CSDL
Lê Ngọc Sơn   Nguyễn Văn Khiết Phan Thị Minh Thảo Nguyễn Ngọc Đức   Tuấn Nguyễn Hoài Đức
17h50-20h50   17h50-20h50 17h50-20h50 17h50-20h50   07h30-11h10
I42   I42 I42 I42   F304 => E301