Thông báo chương trình học bổng toàn phần dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm học 2020 – 2021

Thông báo chương trình học bổng toàn phần dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm học 2020 – 2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:    95   /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Chương trình học bổng toàn phần
dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm học 2020 – 2021

_________________

 

Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood triển khai chương trình học bổng toàn phần dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sinh viên khuyết tật năm học 2020 – 2021, nội dung cụ thể như sau:

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên đang theo học tại Trường;
 • Sinh viên khuyết tật, mồ côi cha hoặc mẹ, cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc hộ cận nghèo/hộ nghèo tại địa phương;
 • Điểm trung bình học tập năm học 2019-2020 từ loại khá trở lên;
 • Xếp loại rèn luyện năm học 2019 – 2020 từ loại khá trở lên;
 • Chưa nhận học bổng thường kỳ của bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong năm học 2020 – 2021;
 • Ưu tiên sinh viên năm nhất có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật.
 1. Giá trị học bổng:
 • Sinh viên năm 1: 50.000.000 đ / suất
 • Sinh viên năm 2: 30.000.000 đ / suất
 • Sinh viên năm 3: 20.000.000 đ / suất
 • Sinh viên năm 4: 10.000.000 đ / suất

Sinh viên sẽ nhận giá trị học bổng hàng năm liên tục cho đến hết giá trị học bổng.

 1. Hồ sơ xin học bổng
 • Thư viết tay trình bày hoàn cảnh, có xác nhận của cha và mẹ hoặc người bảo hộ hợp pháp;
 • Bản photo CMND/CCCD và thẻ sinh viên (không cần công chứng);
 • Bản photo sổ hộ nghèo/ hộ cận nghèo/ giấy xác nhận khuyết tật/ giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn;
 • Bảng điểm học tập năm học 2019 – 2020.
 • Bản Photo Giấy báo nhập học (đối với sinh viên năm 1).
 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 16g00 ngày 22/12/2020 tại Phòng Công tác Sinh viên ở cả 2 cơ sở.

Thời gian: sáng từ 8g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 16g00./.

 

           

Nơi nhận:

–   BGH (để báo cáo);

–   BCN các Khoa;

–   Đoàn TN, Hội SV;

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương