Thông báo đăng ký đề tài cao học khóa 26/2016

Thông báo đăng ký đề tài cao học khóa 26/2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

 Theo lịch học của Trường, các lớp cao học khóa 26/2016 đã kết thúc thời gian học lý thuyết, Phòng đào tạo sau đại học thông báo về việc nhận đề tài như sau:

  1. 1.Hồ sơ đăng ký:

    1.1 Chương trình đào tạo thạc sĩ phương thức 1 (không thực hiện luận văn)

         – Phiếu đăng ký đồ án (mẫu)

         – Thời hạn đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/01/2018

    1.2 Chương trình đào tạo thạc sĩ phương thức 2, 3

         – Phiếu đăng ký đề tài (mẫu)

         – Đề cương luận văn thạc sĩ (mẫu)

         – Thời hạn đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/01/2018

  1. Học viên đăng ký đồ án, đề tài luận văn thạc sĩ tại Bộ môn, Khoa.
  2. Đóng học phí

     – Học viên đóng học phí học phần luận văn thạc sĩ và đồ án tốt nghiệp từ ngày 08/01/2018 đến ngàỳ 12/01/2018

     – Mức thu: 498.000đ/ 1 tín chỉ

Lưu ý: Học viên cần lưu ý về việc thay đổi phương thức đào tạo theo qui định dưới đây

   Việc thay đổi phương thức đào tạo chỉ được giải quyết 1 lần trong khóa học.

–  Từ phương thức 2 chuyển sang phương thức 1: chậm nhất là 3 tháng đầu kể từ ngày Hiệu trưởng ký quyết định phê duyệt danh sách đề tài và tập thể cán bộ hướng dẫn học viên phải nộp đơn xin đổi phương thức, đồng thời học viên phải tự túc mọi chi phí học tập sau khi chuyển phương thức đào tạo. Sau thời hạn này Nhà trường không giải quyết việc thay đổi phương thức

–  Từ phương thức 1 chuyển sang phương thức 2: học viên phải nộp đơn xin đổi phương thức chậm nhất là vào thời điểm đăng ký đề tài của phương thức 2 của cùng khóa, đồng thời phải có Cán bộ hướng dẫn và hướng đề tài nghiên cứu. Học viên phải tự túc mọi chi phí học tập sau khi chuyển phương thức đào tạo. Sau thời hạn này Nhà trường không giải quyết việc thay đổi phương thức.

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2017

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

 Lê Đức Phúc