Thông báo danh sách lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo, năm học 2020 – 2021

Thông báo danh sách lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo, năm học 2020 – 2021

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

______________

Số:55/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về danh sách lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo

Năm học 2020 – 2021

________________________

 

Nhà trường thông báo đến sinh viên có tên trong danh sách (đính kèm) lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo thời gian tiếp nhận và hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

  1. Thời gian tiếp nhận lưu trú: từ ngày 03/09/2020 đến ngày 11/09/2020
  2. Địa điểm: KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp.HCM
  3. Hồ sơ cần chuẩn bị:
  • Thẻ sinh viên
  • 02 bản CMND/CCCD (sao y công chứng).
  • Ba tấm hình 2×3 (chụp không quá 6 tháng).
  • Lệ phí lưu trú./.
  • Lưu ý: Bộ phận Quản lý KTX có thể từ chối tiếp nhận lưu trú đối với trường hợp sinh viên đã từng lưu trú tại KTX nhưng không thực hiện đúng quy định của KTX cũng như vi phạm nội quy, quy chế của KTX.

 

Nơi nhận:

–           BGH (để báo cáo);

–            BCN các Khoa;

–            Sinh viên (thực hiện);

–            Lưu:  CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

 

Trần Vũ