Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu áp dụng từ tuần 31/10/2022 đến cuối học kỳ

Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu áp dụng từ tuần 31/10/2022 đến cuối học kỳ

Thông báo

Từ ngày 31/10/2022, một số học phần thay đổi TKB như sau:

 
Hủy lớp                  
nh hk Khóa Loại lớp Mã mh Tên môn học Lớp Ghi chú      
22-23 1 2022 nBT CHE00002 Hóa đại cương 2 22CVL1C Hủy lớp      
Điều chỉnh số tiết học              
nh hk Khóa Loại lớp Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
22-23 1 2022 LT CSC00004 Nhập môn Công nghệ Thông tin 22CTT2 cs2:D108 5 1 3=>4
Đổi phòng học                
nh hk Khóa Loại lớp Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
22-23 1 2022 nBT CHE00002 Hóa đại cương 2 22HOH2B cs2:E301=>D107 3 8.5 2.5
22-23 1 2022 nBT CHE00002 Hóa đại cương 2 22HOH2C cs2:E301=>D107 3 6 2.5
22-23 1 2021 nBT MTH10401 Lý thuyết độ đo và xác suất 21TTH1C cs2:D107=>D208 3 8.5 2.5
22-23 1 2021 nBT MTH10401 Lý thuyết độ đo và xác suất 21TTH2C cs2:D107=>D208 3 6 2.5
Dời ngày bắt đầu học              
nh hk Khóa Loại lớp Mã mh Tên môn học Lớp Ngày đầu tuần      
22-23 1 2022 LT BAA00102 Kinh tế chính trị Mác – Lênin các lớp K2022 19/12/2022