Thông báo đổi cơ sở khám chữa bệnh ban đầu của Bảo hiểm y tế đợt Quý 3/2023

Thông báo đổi cơ sở khám chữa bệnh ban đầu của Bảo hiểm y tế đợt Quý 3/2023

Các sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tại Trường có nhu cầu đổi cơ sở khám chữa bệnh của bảo hiểm y tế vui lòng đăng ký trực tuyến tại link sau: https://forms.office.com/r/e9j1AE5Qug 

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/07/2023.

Danh mục cơ sở khám chữa bệnh quý 3 năm 2023 như sau:

Lưu ý: Trong quý 3/2023, các Bệnh viện sau không nhận đăng ký đổi nơi KCB:

– Bệnh viện 175 (mã 79-034)

– Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (mã 79-013)

– Bệnh viện nhân dân 115 (mã 79-024)

 {aridoc width=”900″ height=”700″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/5067/44519_TB%20DS%20dang%20ky%20noi%20KCB%20ban%20dau%20quy%20III-2023.pdf{/aridoc}