Thông báo Giải thưởng KH&CN thường niên ĐHQG-HCM năm 2021-2022

Thông báo Giải thưởng KH&CN thường niên ĐHQG-HCM năm 2021-2022

 GIẢI THƯỞNG KH&CN THƯỜNG NIÊN ĐHQG-HCM 2021-2022 nhằm khen thưởng các cá nhân và tập thể cán bộ KH  thành tích KH&CN nổi bật trong năm học theo quyết định số 1194/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/9/2015 của ĐHQG-HCM về việc “Quy định khen thưởng khoa học công nghệ thường niên của ĐHQG-HCM”, Phòng KHCN kính đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa và Trưởng các đơn vị căn cứ theo Quy định trên tiến hành thông báo và đề xuất các cá nhân và tập thể có thành tích khoa học nổi bật trong năm 2021-2022 tham gia đề nghị khen thưởng. Giải thưởng KH&CN thường niên của ĐHQG-HCM bao gồm hai giải thưởng như sau:

  1. Giải thưởng “Công trình nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ xuất sắc” (xem tiêu chuẩn tại điều 3 của Quy định đính kèm)
  2. Giải thưởng “Công bố khoa học xuất sắc” (xem tiêu chuẩn tại điều 4 của Quy định đính kèm, tra xếp hạng Q của tạp chí theo https://www.scimagojr.com). Lưu ýchỉ nhận hồ sơ công bố đủ chuẩn xuất sắc ở Thông báo này, riêng phần  thưởng cho từng công bố quốc tế nộp theo hướng dẫn của “Thông báo thưởng công bố KH 2021-2022”.

Các công trình tham gia Giải thưởng 2021-2022 phải có thời gian công bố trong khoảng 10/2021-10/2022 và chưa tham gia cùng Giải thưởng này ở năm học trước.

Hồ sơ tham gia Giải thưởng cần gửi ở cả 2 dạng file và giấy:

  1. Các File hồ sơ .pdf rời không nén và File tổng hợp thành tích .xlsx gửi qua email <vtmthuan@hcmus.edu.vn>.
  2. 01 cuốn hồ sơ giấy có chữ ký trực tiếp (bằng bút xanh) được sắp xếp và đóng theo thứ tự bảng liệt kê bên dưới (không bìa) nộp tại Phòng KHCN (B07).

Thời hạn gửi: trước 17g00 ngày 14/10/2022

Sau thời hạn trên, Phòng KHCN sẽ không nhận hồ sơ và tổng kết họp Hội đồng cơ sở xét các hồ sơ tham gia và gửi đề xuất lên ĐHQG-HCM, kính đề nghị các tập thể/cá nhân phù hợp với các tiêu chuẩn của Quy định khen thưởng nộp hồ sơ đúng hạn định.

Hồ sơ tham gia Giải thưởng cần gửi và quy cách đặt tên File đề nghị xem bảng bên dưới:

 

Đính kèm: Quy định khen thưởng QĐ 1194; Biểu mẫu cho Giải thưởng 1 (CTXS) và Giải thưởng 2 (CBXS).

Vui lòng download các files theo Thông báo KHCN có tại trang web trường hoặc files đính kèm