Thông báo hủy các lớp khóa 2022 trong HK2/2022-2023 – đại học hệ chính quy)

Thông báo hủy các lớp khóa 2022 trong HK2/2022-2023 – đại học hệ chính quy)

THÔNG BÁO

(Về việc hủy các lớp khóa 2022 trong HK2/2022-2023

sinh viên bậc đại học hệ chính quy)

 

Căn cứ vào kết quả đăng ký học phần trong học kỳ HK2/2022-2023, Trường điều chỉnh hủy các lớp khóa 2022 trong thời khóa biểu sinh viên bậc đại học hệ chính quy như sau: 

nh

hk

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

Ghi chú

Hủy lớp

22-23

2

ADD00031

Anh văn 1

22S2_1

2

1

4

 

22-23

2

ADD00031

Anh văn 1

22S7_1

7

1

4

 

22-23

2

ADD00031

Anh văn 1

22S6_1

6

1

4

 

22-23

2

ADD00032

Anh văn 2

22S2_3

2

1

4

 

22-23

2

ADD00032

Anh văn 2

22S4_3

4

1

4

 

22-23

2

ADD00032

Anh văn 2

22S6_2

6

1

4

 

22-23

2

ADD00032

Anh văn 2

22C2_3

2

6

4

 

22-23

2

ADD00032

Anh văn 2

22S2_2

2

1

4

 

22-23

2

ADD00032

Anh văn 2

22C4_3

4

6

4

 

22-23

2

ADD00032

Anh văn 2

22C6_2

6

6

4

 

22-23

2

ADD00032

Anh văn 2

22S4_2

4

1

4

 

22-23

2

ADD00032

Anh văn 2

22S5_3

5

1

4

 

22-23

2

ADD00033

Anh văn 3

22S5_3

5

1

4

 

22-23

2

ADD00033

Anh văn 3

22S4_1

4

1

4

 

22-23

2

ADD00033

Anh văn 3

22S7_1

7

1

4

 

22-23

2

ADD00033

Anh văn 3

22C4_1

4

6

4

 

22-23

2

BAA00014

Anh văn 4

21C6_2

6

6

4

 

22-23

2

BAA00022

Thể dục 2

22BL_T5Ti8

5

8

3

 

22-23

2

BAA00022

Thể dục 2

22BR_T2Ti1

2

1

3

 

22-23

2

BAA00022

Thể dục 2

22BR_T4Ti8

4

8

3

 

22-23

2

BAA00022

Thể dục 2

22BL_T2Ti3

2

3

3

 

 

Lưu ý: Sinh viên đăng ký học lớp khác theo lịch ĐKHP học kỳ HK2/2022-2023 như đã thông báo (từ ngày 24 – 26/02/2023) .

   

   

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

  Trần Thái Sơn