Thông báo kết quả cập nhật căn cước công dân đối với sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh ( cập nhật đến 11g30 ngày 08/02/2023)

Thông báo kết quả cập nhật căn cước công dân đối với sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh ( cập nhật đến 11g30 ngày 08/02/2023)

Kết quả cập nhật thông tin căn cước công dân tính đến 11g30 ngày 08/2/2023: xem file đính kèm

Nhằm chuẩn hóa thông tin người học, Nhà trường yêu cầu toàn thể người học bao gồm Sinh viên, Học viên, Nghiên cứu sinh thực hiện cung cấp thông tin Căn cước Công dân (CCCD) theo hướng dẫn sau:

  • Người học thực hiện đăng nhập email sinh viên và khai báo tại linkhttps://forms.office.com/r/m1KZNn4za6
  • Thời gian thực hiện: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/02/2023

Việc cung cấp thông tin CCCD liên quan đến công tác quản lý người học tại Trường và trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường đề nghị toàn thể người học thực hiện nghiêm túc và chính xác.

Các vấn đề phát sinh (nếu có) đề nghị người học liên hệ Phòng Công tác Sinh viên qua email congtacsinhvien@hcmus.edu.vn để được hướng dẫn.

Nơi nhận:

–            Ban Giám hiệu;

–            P. Đào tạo;

–            P. Đào tạo SĐH;

–            Các Khoa;

–            Đoàn TN;

–            Hội SV;

–            Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

Nguyễn Thị Ngọc Hân