Thông báo kết quả chính thức Điểm rèn luyện sinh viên HK1/2022-2023

Thông báo kết quả chính thức Điểm rèn luyện sinh viên HK1/2022-2023

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 ——————————-

Số: 83/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  —————————————  

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2023

                                              

 

THÔNG BÁO

Kết quả chính thức Điểm rèn luyện sinh viên HK1/2022-2023

——————————————-

 

     Sau thời gian triển khai tiếp nhận khiếu nại và bổ sung thêm các danh sách sinh viên tham gia hoạt động, Nhà trường hướng dẫn xem kết quả Điểm rèn luyện chính thức HK1/2022-2023 của sinh viên hệ chính quy như sau:

1. Xem kết quả điểm rèn luyện chính thức:

     Trường hợp các sinh viên bị kỷ luật trong quá trình học tập sẽ bị hạ bậc xếp loại rèn luyện theo quy định tại Điều 8 Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy ba hành kèm theo Quyết định số 1028/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cụ thể:

  • Trong thời gian sinh viên bị kỷ luật mức khiển trách, kết quả rèn luyện không được vượt quá loại Khá.
  • Trong thời gian sinh viên bị kỷ luật mức cảnh cáo, kết quả rèn luyện không được vượt quá loại Trung bình.

2. Một số điểm mới điều chỉnh, bổ sung về cách tính điểm rèn luyện:

  • Mục 1.1: +15 điểm
  • Sinh viên đang trong thời gian đào tạo nhưng không đăng ký học phần trong học kỳ xét điểm rèn luyện thì kết quả rèn luyện sẽ được tính bằng mức điểm sàn (50 điểm) cộng điểm tham gia hoạt động (nếu có).

    Kết quả điểm rèn luyện sẽ được ghi vào hồ sơ sinh viên và được sử dụng trong việc xét duyệt học bổng, khen thưởng và các chế độ chính sách khác.

 Nơi nhận:

–            Ban giám hiệu;

–            BCN Khoa CNTT;

–            Đoàn TN, Hội SV;

–            Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 (Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hân