Thông báo kết quả chính thức học bổng năm học 2021-2022 dành cho SV Chương trình Đề án Khoa Hóa học, Sinh học-Công nghệ Sinh học, Công nghệ thông tin

Thông báo kết quả chính thức học bổng năm học 2021-2022 dành cho SV Chương trình Đề án Khoa Hóa học, Sinh học-Công nghệ Sinh học, Công nghệ thông tin

DSSV nhận học bổng năm học 2021-2022 Chương trình Đề án Khoa Hóa học (chính thức): xem tại đây

– DSSV nhận học bổng năm học 2021-2022 Chương trình Đề án Khoa Sinh học-Công nghệ Sinh học (chính thức): xem tại đây

– DSSV nhận học bổng năm học 2021-2022 Chương trình Đề án Khoa Công nghệ thông tin (chính thức): xem tại đây