Thông báo kết quả dự kiến HBKK CTĐA Khoa Hóa học, Điện tử-Viễn thông, SH-CNSH HK1/22-23

Thông báo kết quả dự kiến HBKK CTĐA Khoa Hóa học, Điện tử-Viễn thông, SH-CNSH HK1/22-23

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

__________________

Số: 121/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK1/2022-2023 dành cho SV Chương trình Đề án

Khoa Hóa học, Khoa Điện tử-Viễn thông, Khoa Sinh học-Công nghệ Sinh học

_________________________

 

         Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách dự kiến SV các Chương trình Đề án (CTĐA) Khoa Hóa học, Khoa Điện tử-Viễn

thông, Khoa Sinh học-CNSH được xét cấp Học bổng khuyến khích học kỳ 1 năm học 2022-2023:

1. Căn cứ xét học bổng:

2. Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích:

  • DSSV các CTĐA Khoa Công nghệ Thông tin: Chưa xét
  • DSSV các CTĐA Khoa Hóa học: xem tại đây
  • DSSV các CTĐA Khoa Điện tử-Viễn thông: xem tại đây
  • DSSV các CTĐA Khoa Sinh học-CNSH: xem tại đây
  • DSSV các CTĐA Khoa Môi trườngChưa xét

 *Lưu ý: Đây là kết quả dự kiến nên kết quả chính thức có thể sẽ có sự thay đổi, cập nhật sau thời gian sinh viên thắc mắc, khiếu nại. 

3. Thời gian thắc mắc, khiếu nại và cung cấp hoặc điều chỉnh số tài khoản:

+ Thắc mắc, khiếu nại:

Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại về học bổng khuyến khích vui lòng sử dụng email sinh viên (bắt buộc) gửi email về Phòng Công tác Sinh viên:

congtacsinhvien@hcmus.edu.vn

  •  Tiêu đề: [HB] – Thắc mắc HBKK HK1/2022-2023

+ Cung cấp hoặc điều chỉnh số tài khoản:

   – Sinh viên vui lòng kiểm tra Email sinh viên để biết được thông tin số tài khoản dự kiến Nhà trường sẽ chuyển khoản học bổng.

   – Trường hợp cung cấp số tài khoản hoặc điều chỉnh số tài khoản nhận học bổng, sinh viên cung cấp qua link: https://forms.office.com/r/208J6936YB

**Lưu ý: Trường hợp cần cung cấp hay điều chỉnh số tài khoản thì STK bắt buộc phải do sinh viên đứng tên chủ tài khoản mới chuyển được

học bổng.

+ Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/05/2022. Sau thời gian này, Nhà trường không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến HBKK

học kỳ 1/2022 – 2023.

4. Hình thức trao học bổng khuyến khích: chuyển khoản.

* Lưu ý: Đề nghị các bạn sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí trước khi Nhà trường thực hiện thủ tục chuyển khoản học bổng. 

Đề nghị các sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo và thời gian quy định.

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hân