Thông báo kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK1/2022-2023

Thông báo kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK1/2022-2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

__________________

Số: 90/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Dự kiến kết quả học bổng khuyến khích HK1/2022-2023

_________________________

 

       Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1/2022-2023 

dành cho Khóa 2019, 2020, 2021, 2022 như sau:

1. Căn cứ và mức điểm được xét cấp học bổng khuyến khích HK1/2022-2023:

    –  Căn cứ Quyết định số 423/QĐ-KHTN ngày 16/03/2023 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho

sinh viên và Quy định (xem tại đây) kèm theo Quyết định này;

    –  Căn cứ vào kết quả học tập HK1/2022-2023, kết quả rèn luyện HK1/2022-2023

    –  Mức điểm tối thiểu và số suất học bổng được cấp trong học kỳ như sau:

Ngành

 Khóa 2019

Khóa 2020 Khóa 2021

Khóa 2022

Tổng số suất

Ghi chú

Toán học

9.18

8.77 8.8

8.53

56

K2019  chỉ xét đến HB loại xuất sắc

K2020, K2021, 2022 chỉ xét đến HB loại giỏi

Công nghệ Thông tin

8.0

8.94 8.8

9.18

103

K2022 chỉ xét đến HB loại xuất sắc

K2020, 2021 chỉ xét đến HB loại giỏi

Vật lý

8.5

8.14 7.99

8.33

35

K2020, 2022 chỉ xét đến HB loại giỏi

Hóa học

8.61

7.95 8.09

8.79

62

 

K2019, 2021, 2022 chỉ xét đến HB loại giỏi 

Sinh học

8.47

7.53 7.51

7.23

43

 K2019 chỉ xét đến HB loại giỏi

Địa chất

9.0

9.05 7.52

 

4

 

K2019, 2020 chỉ xét đến HB loại xuất sắc 

Khoa học Môi trường

8.57

8.16 7.12

8.04

19

K2019, 2020, 2022 chỉ xét đến HB loại giỏi

Công nghệ Sinh học

8.46

8.42 8.52

8.65

55

Chỉ xét đến HB loại giỏi 

Khoa học Vật liệu

8.12

8.1 8.02

7.4

22

K2019, 2021 chỉ xét đến HB loại giỏi

Điện tử Viễn thông

8.0

8.31 8.1

8.06

58

K2020, 2021, 2022 chỉ xét đến HB loại giỏi  

Hải dương học

8.85

8.44    7.43

3

 K2019, 2020 chỉ xét đến HB loại giỏi

Công nghệ Môi trường

7.87

8.19 7.66

7.32

18

K2020 chỉ xét đến HB loại giỏi  

Kỹ thuật Hạt nhân

8.75

8.53 8.22 8.09 8

K2022 chỉ xét đến HB loại giỏi 

Công nghệ Vật liệu

  8.77  8.45

7.26

10

 K2020, 2021 chỉ xét đến HB loại giỏi 
Vật lý Y khoa    8.46 8.77 8.67 9 Chỉ xét đến HB loại giỏi   
Kỹ thuật Địa chất   8.13         8.19 2 Chỉ xét đến HB loại giỏi  
Khoa học dữ liệu   9.0  8.77 8.41 15 Chỉ xét đến HB loại giỏi  
Quản lý tài nguyên môi trường       8.88 2  Chỉ xét đến HB loại giỏi 

 

2. Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích HK1/2022-2023:

3. Thời gian thắc mắc, khiếu nại và cung cấp số tài khoản:

+ Thắc mắc, khiếu nại:

    – Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại về học bổng khuyến khích vui lòng sử dụng email sinh viên (bắt buộc) gửi email về Phòng Công tác Sinh viên: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn

  •  Tiêu đề: [HB] – Thắc mắc HBKK HK1/2022-2023

    – Sinh viên lưu ý đây là kết quả dự kiến nên kết quả chính thức có thể sẽ có thay đổi, cập nhật sau thời gian sinh viên khiếu nại.

+ Cung cấp hoặc điều chỉnh số tài khoản:

    Sinh viên vui lòng kiểm tra Email sinh viên để biết được thông tin số tài khoản dự kiến Nhà trường sẽ chuyển khoản học bổng.

Trường hợp cung cấp số tài khoản hoặc điều chỉnh số tài khoản nhận học bổng, sinh viên cung cấp qua link: https://forms.office.com/r/208J6936YB

**Lưu ý: Trường hợp cần cung cấp hay điều chỉnh số tài khoản thì STK bắt buộc phải do sinh viên đứng tên chủ tài khoản mới chuyển được học bổng.

+ Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/04/2023. Sau thời gian này, Nhà trường không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến

HBKK học kỳ 1/2022 – 2023.

4. Hình thức trao học bổng khuyến khích: chuyển khoản.

Đề nghị các sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo và thời gian quy định.

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 (Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hân