Thông báo kết quả dự kiến học bổng năm học 2021-2022 dành cho SV Chương trình Đề án Khoa Hóa học, Sinh học-Công nghệ Sinh học

Thông báo kết quả dự kiến học bổng năm học 2021-2022 dành cho SV Chương trình Đề án Khoa Hóa học, Sinh học-Công nghệ Sinh học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

__________________

Số: 94/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Dự kiến kết quả học bổng năm học 2021-2022

dành cho SV Chương trình Đề án Khoa Hóa học, Sinh học-Công nghệ Sinh học

_________________________

      

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách sinh viên Chương trình Đề án Khoa Hóa học, Sinh học-Công nghệ Sinh học dự kiến được xét cấp học bổng năm học 2021-2022 như sau:

Thời gian thắc mắc, khiếu nại và cung cấp số tài khoản:

+ Thắc mắc, khiếu nại:

    – Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại về học bổng năm học vui lòng sử dụng email sinh viên (bắt buộc) gửi email về Phòng Công tác Sinh viên: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn

  •  Tiêu đề: [HB] – Thắc mắc HBNH 2021-2022

    – Sinh viên lưu ý đây là kết quả dự kiến nên kết quả chính thức có thể sẽ có thay đổi, cập nhật sau thời gian sinh viên khiếu nại.

+ Cung cấp hoặc điều chỉnh số tài khoản:

    Sinh viên vui lòng kiểm tra Email sinh viên để biết được thông tin số tài khoản dự kiến Nhà trường sẽ chuyển khoản học bổng.

Trường hợp cung cấp số tài khoản hoặc điều chỉnh số tài khoản nhận học bổng, sinh viên cung cấp qua link: https://forms.office.com/r/208J6936YB

**Lưu ý: Trường hợp cần cung cấp hay điều chỉnh số tài khoản thì STK bắt buộc phải do sinh viên đứng tên chủ tài khoản mới chuyển được học bổng.

+ Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/05/2023. Sau thời gian này, Nhà trường không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến học bổng trên.

Hình thức trao học bổng khuyến khích: chuyển khoản.

Đề nghị các sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo và thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 (Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hân