Thông báo mở bổ sung học phần Xác suất thống kê trong HK1/2022-2023 bậc đại học hệ chính quy)

Thông báo mở bổ sung học phần Xác suất thống kê trong HK1/2022-2023 bậc đại học hệ chính quy)

THÔNG BÁO

(Về việc mở bổ sung học phần Xác suất thống kê trong HK1/2022-2023

sinh viên bậc đại học hệ chính quy)

 

Căn cứ vào kết quả đăng ký học phần trong học kỳ HK1/2022-2023, Trường điều chỉnh mở bổ sung học phần Xác suất thống kê trong thời khóa biểu sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa 2021 như sau:  

 

nh

hk

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

Phòng học

Ngày bắt đầu

22-23

1

MTH00040

Xác suất thống kê

21_1

5

6

4

cs2:F307

12/09/2022

22-23

1

MTH00040

Xác suất thống kê

21_2

6

6

4

cs2:F307

12/09/2022

 

Lưu ý: Sinh viên đăng ký học phần (ĐKHP) lại các học phần theo lịch ĐKHP học kỳ HK1/2022-2023 như đã thông báo.

  

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

  Trần Thái Sơn