Thông báo nộp đơn chấm phúc khảo kết quả phỏng vấn kỳ thi tuyển sinh liên thông đại học năm 2022 ngành Công nghệ Thông tin hệ chính quy

Thông báo nộp đơn chấm phúc khảo kết quả phỏng vấn kỳ thi tuyển sinh liên thông đại học năm 2022 ngành Công nghệ Thông tin hệ chính quy

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

Số: 04/TB-HĐTS LTĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2022

       

THÔNG BÁO

Về việc nộp đơn xin chấm phúc khảo

kết quả phỏng vấn kỳ thi tuyển sinh liên thông đại học chính quy năm 2022

ngành Công nghệ Thông tin

 

          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc nộp đơn xin chấm phúc khảo phỏng vấn kỳ thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy năm 2022 ngành Công nghệ Thông tin như sau:

 1. Thời gian nhận đơn phúc khảo: ngày 29/11/2022 30/11/2022 (sáng từ 8g00 đến 11g00; chiều từ 13g30 đến 16g30).
 2. Địa điểm nộp đơn phúc khảo: tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP. HCM.
 3. Thủ tục nộp đơn phúc khảo gồm:
 • Đơn xin phúc khảo: phát tại Phòng Đào tạo.
 • Lệ phí phúc khảo: 100.000 đồng/thí sinh.
 1. Hình thức chấm phúc khảo: Ban chấm phúc khảo phỏng vấn sẽ nghe lại ghi âm trong buổi phỏng vấn xét tuyển liên thông đại học để chấm phúc khảo cho thí sinh.
 2. Dự kiến công bố kết quả phúc khảo, làm thủ tục nhập học bổ sung và ngày bắt đầu học.
 • Dự kiến công bố kết quả phúc khảo: chậm nhất là ngày 08/12/2022.
 • Làm thủ tục nhập học bổ sung (nếu có): sáng từ 08g30 đến 11g00 ngày 12/12/2022.
 • Bắt đầu học: từ ngày 12/12/2022.

 

­­Lưu ý: Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP HCM – ĐT: (028)62884499 (số nội bộ: 1200) ./.

  

Nơi nhận: 

 • Như trên (để thực hiện);
 • Lưu: VT, ĐT.
 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH

HIỆU TRƯỞNG

Trần Lê Quan