Thông báo nộp học phí HK1/2023-2024 đối với sinh viên hệ chính quy, chương trình đại trà

Thông báo nộp học phí HK1/2023-2024 đối với sinh viên hệ chính quy, chương trình đại trà

Sinh viên xem thông báo trong file đính kèm.

Sinh viên cần lưu ý Quy định sau:

  1. Sau ngày kết thúc thu học phí HK1/2023-2024 theo thông báo này, các trường hợp sinh viên không đóng học phí đúng quy định sẽ bị hủy toàn bộ kết quả đăng ký học phần của học kỳ này và sẽ không có tên trong danh sách thi của học kỳ, ngoại trừ các trường hợp sinh viên được gia hạn thời gian đóng học phí.
  2. Quy định về xét gia hạn thời gian đóng học phí:
  • Trường chỉ xét gia hạn thời gian đóng học phí cho sinh viên trong các trường hợp được quy định tại Quyết định số 2165/QĐ-KHTN ngày 26/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên về việc Quy định gia hạn thời đóng học phí đối với sinh viên, học viên sau đại học.
  1. Thời gian nộp hồ sơ xin gia hạn: trước ngày kết thúc đóng học phí theo thông báo ít nhất 07 ngày làm việc.
  2. Địa điểm nộp hồ sơ xin gia hạn:
  • Sinh viên học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ: nộp hồ sơ tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường ĐH KHTN, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM.
  • Sinh viên học tại cơ sở Linh Trung: nộp hồ sơ tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường ĐH KHTN, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP. HCM.
  1. Xử lý học vụ đối với sinh viên không đóng học phí đúng hạn và bị hủy đăng ký học phần
  • Vào đầu học kỳ kế tiếp, sinh viên không đóng học phí đúng quy định và bị hủy đăng ký học phần sẽ bị đưa vào diện cảnh báo học tập tại điểm b khoản 1 Điều 16 Quy chế đào tạo trình độ đại học (Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/QĐ-KHTN ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM (sau đây gọi là Quy chế 1175).
  • Sinh viên bị cảnh báo học tập lần thứ ba liên tiếp sẽ bị buộc thôi học tại điểm b khoản 2 Điều 16 Quy chế 1175./.