Thông báo thay đổi phòng học trong tuần lễ (13 – 18/11/2023)

Thông báo thay đổi phòng học trong tuần lễ (13 – 18/11/2023)
Phòng Đào tạo thông báo:
Do tổ chức thi giữa kỳ nên trong tuần lễ 13/11/23 các phòng học sẽ thay đổi như sau:
 
TÊN PHÒNG
THỨ
07:30 – 08:20 08:20 – 09:10 09:20 – 10:10 10:10 – 11:00 11:10 -12:00
TIẾT 1 TIẾT 2 TIẾT 3 TIẾT 4 TIẾT 5
E201 =>G201 THỨ 2 22SHH2A – Hóa đại cương 2 22SHH2B – Hóa đại cương 2
F304 =>G202 22CVL1 – Tư tưởng Hồ Chí Minh  
F305 => G302 22HOH2 – Hóa Phân tích 1  
F307 => G502 22TTH2 – Vật l‎‎ý đại cương 1 (Cơ – Nhiệt)  
F302 => D103 22CMT1 – Hóa đại cương 3  
F308 => NĐH6.7 22CSH2 – Triết học Mác – Lênin
F302 => F207 THỨ 3 22KVL1 – Tư tưởng Hồ Chí Minh  
F301 => F208 22QMT1 – Chủ nghĩa xã hội khoa học  
E204 => G202 22VYK1 – Hàm phức 22VLH2 – Hàm phức
E305 => G302 22HOH2 – Hóa vô cơ 1  
E206 => D106 THỨ 4 22CSH2 – Tiến hóa và đa dạng sinh học  
E205 => D108 22CSH1 – Sinh học tế bào  
E103 => G202     22VLH1 – Hàm phức
E302 => D103 THỨ 5 22VLH2 – Chủ nghĩa xã hội khoa học  
E303 => D108 22DTV1 – Tư tưởng Hồ Chí Minh  
E104 => D103 THỨ 6 22CMT1 – Tư tưởng Hồ Chí Minh  
E303 => D106 22HOH1 – Hóa Phân tích 1  
E304 => D108 22KVL1 – Xác suất thống kê