Thông báo thay đổi phòng học từ ngày 03/10 đến 08/10/2022 tại cơ sở 2

Thông báo thay đổi phòng học từ ngày 03/10 đến 08/10/2022 tại cơ sở 2

Vì lý do dùng phòng học để nhà trường tổ chức sinh hoạt đầu khóa cho Tân sinh viên trong tuần lễ 03/10 – 08/10/22 nên các phòng học có thay đổi như sau:

nh hk Khóa Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Khoa phụ trách
22-23 1 2021 MTH00055 Cơ sở lập trình 21_1 cs2:E303 => cs2:F308 2 2 4 Toán-Tin học
22-23 1 2021 MTH00030 Đại số tuyến tính 21_3 cs2:E305 => cs2:F308 2 6 4 Toán-Tin học
22-23 1 2021 PHY00004 Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 21CVL1 cs2:E302 => cs2:F103 3 1 4 Vật lý – VLKT
22-23 1 2021 CHE10009 Hóa vô cơ 1 21HOH2 cs2:E303 => cs2:F207 3 1 4 Hóa học
22-23 1 2021 PHY10001 Hàm phức 21VLH1 cs2:E103 => cs2:D103 4 3,5 2,5 Vật lý – VLKT
22-23 1 2021 BTE10002 Sinh học tế bào 21CSH1 cs2:E205 => cs2:E304 4 1 4 Sinh học
22-23 1 2020   Vật lý thống kê 20VLYK1 cs2:E206 => cs2:F106 4 1 4 Vật lý – VLKT
22-23 1 2020 CSC10007 Hệ điều hành 20_4 cs2:E202 => cs2:F107 4 1 4 Công nghệ thông tin
22-23 1 2020 CSC16001 Đồ họa máy tính 20_23 cs2:E201 => cs2:F308 4 1 4 Công nghệ thông tin
22-23 1 2021 ENV00004 Thống kê trong môi trường 21CMT1 cs2:E302 = > cs2:E106 5 1 4 Môi trường
22-23 1 2021 BAA00003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 21DTV1 cs2:E303 => cs2:E103 5 1 4 Triết học
22-23 1 2021 MTH00012 Giải tích 2A 21TTH2 cs2:E104 => cs2:E106 5 6 4 Toán-Tin học
22-23 1 2020   Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu SH 20CSH2 cs2:E305 => cs2:D103 5 6 10 Sinh học
22-23 1 2020   Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu SH 20CSH1 cs2:E305 => cs2:D103 5 1 5 Sinh học
22-23 1 2020   Sinh học thực vật 20CSH cs2:E304 => cs2:D108 5 1 5 Sinh học
22-23 1 2021 MSC00001 Đại cương khoa học Vật liệu 21CVL1 cs2:E105 => cs2:E103 6 2 3 Khoa Học Vật liệu