Thông báo thời gian bắt đầu học môn Anh văn đối với Khóa 2023

Thông báo thời gian bắt đầu học môn Anh văn đối với Khóa 2023

Phòng Đào tạo thông báo:

Các lớp Anh văn sau đây bắt đầu học từ tuần lễ 25/9/2023

mamh lop tenmh Thu TietBD Sotiet Phong Tuần bắt đầu
ADD00001 23C2_1 Anh văn bổ túc 2 6 4 cs2:NĐH5.10 25/09/2023
ADD00001 23S2_1 Anh văn bổ túc 2 1 4 cs2:NĐH6.8 25/09/2023
ADD00001 23S2_2 Anh văn bổ túc 2 1 4 cs2:NĐH6.3 25/09/2023
ADD00031 23C2_1 Anh văn 1 2 6 4 cs2:NĐH6.8 25/09/2023
ADD00031 23C2_2 Anh văn 1 2 6 4 cs2:NĐH6.4 25/09/2023
ADD00031 23C2_3 Anh văn 1 2 6 4 cs2:NĐH6.3 25/09/2023
ADD00031 23C2_4 Anh văn 1 2 6 4 cs2:NĐH6.1 25/09/2023
ADD00031 23S2_1 Anh văn 1 2 1 4 cs2:NĐH5.5 25/09/2023
ADD00031 23S2_2 Anh văn 1 2 1 4 cs2:NĐH6.2 25/09/2023
ADD00031 23S2_3 Anh văn 1 2 1 4 cs2:NĐH5.9 25/09/2023
ADD00032 23C2_1 Anh văn 2 2 6 4 cs2:NĐH5.5 25/09/2023
ADD00032 23S2_1 Anh văn 2 2 1 4 cs2:NĐH6.4 25/09/2023