Thông báo về kế hoạch học tập và thi đối với người học, sinh viên bậc cao đẳng, đại học và sau đại học sau khi nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2021

Thông báo về kế hoạch học tập và thi đối với người học, sinh viên bậc cao đẳng, đại học và sau đại học sau khi nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2021

Căn cứ công văn số 505/UBND-VX ngày 14 tháng 02 năm 2021 của Ủy Ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh về việc kéo dài thời gian học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến Trường đến hết tháng 02 năm 2021 nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19,

Nhằm đảm bảo phòng, chống dịch xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho người học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và cộng đồng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên bậc cao đẳng và đại học hệ chính quy của các chương trình như sau:

1. Tiếp tục tạm ngưng các hoạt động giảng dạy – học tập trực tiếp và thi học kỳ tại Trường đối với nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên bậc cao đẳng và đại học hệ chính quy các chương trình (Đại trà, Chất lượng cao, Tiên tiến, Việt – Pháp, Liên thông đại học) đến hết ngày 28/02/2021. Do đó nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên cũng tạm ngưng đến Trường trong thời gian này.

2. Về hoạt động giảng dạy và học tập của HK2/2020-2021

a. Đối với sinh viên cao đẳng hệ chính quy

 • Về việc đăng ký học phần: sinh viên tiếp tục thực hiện điều chỉnh đăng ký học phần theo kế hoạch đã thông báo.
 • Về việc tổ chức giảng dạy học kỳ 2/2020-2021: sinh viên sẽ học tập trung tại Trường từ ngày 01/3/2021 theo thời khóa biểu đã công bố.

b. Đối với sinh viên chương trình liên thông đại học

 • Về việc đăng ký học phần: sinh viên tiếp tục thực hiện điều chỉnh đăng ký học phần theo kế hoạch đã thông báo.
 • Về việc tổ chức giảng dạy học kỳ 2/2020-2021: sau khi kết thúc thi HK1/2020-2021, sinh viên sẽ học tập trung tại Trường từ ngày 14/3/2021 theo thời khóa biểu đã công bố.

c. Đối với sinh viên đại học hệ chính quy chương trình đại trà

 • Về việc đăng ký học phần:
  • Sinh viên thực hiện đăng ký học phần theo kế hoạch đã thông báo.
  • Do còn nhiều học phần trong học kỳ 1/2020-2021 của sinh viên khóa 2019khóa 2020 chưa được tổ thi cuối học kỳ nên riêng trong HK2/2020-2021 Trường sẽ không thực hiện chặn đăng ký học phần Anh văn kế tiếp theo tính chất tiên quyết của loại học phần này (sinh viên theo dõi thông tin chi tiết trong thông báo đăng ký học phần). 
 • Về hình thức triển khai giảng dạy học kỳ 2/2020-2021:
 • Khóa 2017khóa 2018: sinh viên sẽ học tập trung tại Trường theo lộ trình như sau:

+ Đối học phần thực hành: tùy theo đặc trưng của từng loại thực hành/thực tập, Khoa phụ trách giảng dạy sẽ thông báo ngày bắt đầu học các học phần thực hành/thực tập đối với từng lớp cụ thể, các lớp này có thể bắt đầu học từ ngày 01/3/2021 (sinh viên xem thời khóa biểu trên portal trong khi đăng ký học phần hoặc thông báo tại Khoa).

+ Đối học phần lý thuyết: sinh viên sẽ học tập trung tại Trường từ ngày 08/3/2021 theo thời khóa biểu được công bố (sinh viên xem thời khóa biểu trên portal trong khi đăng ký học phần).

+ Đối học phần khác (seminar chuyên ngành/khóa luận tốt nghiệp/seminar tốt nghiệp…): Khoa có thể bắt đầu tổ chức học từ ngày 01/3/2021, sinh viên theo dõi thông báo tại Khoa.

 • Khóa 2019khóa 2020: sau khi kết thúc thi HK1/2020-2021, sinh viên sẽ học tập trung tại Trường từ ngày 08/3/2021 theo thời khóa biểu được công bố (sinh viên xem thời khóa biểu trên portal trong khi đăng ký học phần).

d. Đối với sinh viên đại học hệ chính quy chương trình Chất lượng cao, Tiên tiến, Việt – Pháp: sinh viên theo dõi chi tiết trên trang thông tin điện tử của Khoa phụ trách đào tạo.

3. Về việc tổ chức thi cuối học kỳ 1/2020-2021

 • Tạm dừng hoạt động thi học kỳ của HK1/2020-2021 đối với các học phần có thời gian tổ chức thi từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021. Thời gian thi được dự kiến điều chỉnh như sau:
 • Đối với sinh viên chương trình liên thông đại học: thời gian thi được điều chỉnh từ ngày 01/3/2021 đến ngày 12/3/2021.
 • Đối với sinh viên khóa 2019 và 2020 bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà: thời gian thi được điều chỉnh từ ngày 02/3/2021 đến ngày 06/3/2021.
 • Sinh viên theo dõi lịch thi cập nhật trên website Phòng Khảo thí & ĐBCL của Trường ĐH KHTN.

4. Về các chương trình học tiến sĩ và thạc sĩ: các học phần được tổ chức học theo hình thức online, tạm hoãn lịch bảo vệ luận văn, luận án đến hết ngày 28/02/2021. Tùy theo tình hình kiểm soát dịch bệnh tại thành phố, nhà Trường sẽ có thông báo tiếp theo.

Lưu ý:

 1. Trong thời gian nghỉ học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên hạn chế đi lại, luôn cập nhật thông tin; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Sở/Bộ Y tế và thực hiện khảo sát dịch tễ mới do Nhà trường yêu cầu.
 2. Nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo của nhà trường để cập nhật thông tin mới nhất./.