Tuyển dụng 02 NCV Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật và 03 CV Phòng Quan hệ Đối ngoại