Các tác phẩm văn học, nghệ thuật và xây dựng hình ảnh “Công dân thành phố”

Các tác phẩm văn học, nghệ thuật và xây dựng hình ảnh “Công dân thành phố”

 

Ngày 17/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM triển khai chương trình đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chương trình xây dựng hình ảnh “Công dân thành phố” góp phần hoàn thiện hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người TPHCM bằng loại hình văn hóa, văn nghệ.

https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/tphcm-trien-khai-quang-ba-cac-tac-pham-van-hoc-nghe-thuat-va-xay-dung-hinh-anh-cong-dan-thanh-pho-1491888507

 

Xem các tác phẩm tại đây