Chương trình học bổng Toshiba năm 2021

Chương trình học bổng Toshiba năm 2021

Phòng Quan hệ Đối ngoại xin thông báo đến người học:.

+ Chương trình học bổng Toshiba năm 2021 sẽ cấp năm (05) suất học bổng toàn phần trị giá 186,000 JPY/năm học và năm (05) suất học bổng bán phần trị giá 94,000 JPY/năm học cho những học viên xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, sẽ hoặc đang học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM). 
 
=> Thông tin chi tiết vui lòng xem tại công văn đính kèm.
 

+ ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng trên đến các đối tượng có quan tâm. Các đơn vị vui lòng gửi công văn đề cử, danh sách (theo mẫu đính kèm) và hồ sơ của ứng viên đủ điều kiện đến Ban Đối ngoại và Phát triển Dự án, ĐHQG-HCM và qua email: httnguyet@vnuhcm.edu.vn trước ngày 20/8/2021.