Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh phê duyệt chiến lược 2016 -2020 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh phê duyệt chiến lược 2016 -2020 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Ngày 23/06/2017 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt chiến lược 2016 -2020 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên với các nội dung đính kèm, bao gồm:

-Tầm nhìn;

– Sứ mạng;

– Mục tiêu giáo dục;

– Triết lý giáo dục và các giá trị cơ bả;

– Mục tiêu trọng tâm;

– Nội dung chiến lược và giải pháp triễn khai chiến lược;

– Bộ chỉ tiêu kế hoạch chiên lược giai đoạn 2016 -2020(KPIs).

 

File đính kèm.