Danh sách tham dự Lễ Tốt nghiệp cấp Trường năm 2022

Danh sách tham dự Lễ Tốt nghiệp cấp Trường năm 2022

1. Danh sách tham dự Lễ tốt nghiệp ngày 01/12/2022: https://tinyurl.com/55ja5cys 

Lưu ý: thời gian tập trung nghe hướng dẫn và nhận lễ phục: 17h00 ngày 30/11/2022 tại Giảng đường 1.

 

2. Danh sách tham dự Lễ tốt nghiệp ngày 03/12/2022: https://tinyurl.com/mpt423f3 

Lưu ý: thời gian tập trung nghe hướng dẫn và nhận lễ phục: 17h00 ngày 02/12/2022 tại Giảng đường 1.