ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG  KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024

Ngân hàng câu hỏi: vui lòng Download tại đây

Thi VC 2024_DE CUONG MON KIEN THUC CHUNG (On tap)09052024

QD1506-QD-DHQG ve De an doi moi co che hoat dong cua Truong DH KHTN

QD2323-QD-KHTN phe duyet so luong vi tri viec lam va so luong nguoi lam viec Truong DH KHTN