HƯỚNG DẪN ĐÓNG HỌC PHÍ QUA ỨNG DỤNG AGRIBANK E-MOBILE BANKING