Kế hoạch giảng dạy thực tập sinh học đại cương 2 – HK2/2021-2022

Kế hoạch giảng dạy thực tập sinh học đại cương 2 – HK2/2021-2022

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY THỰC TẬP SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG 2

Môn học: Thực tập Sinh học đại cương 2 (BIO00082)

Học kì 2, năm học 2021 – 2022

Khóa 2020

Tuần lễ

Tên bài

Tên PTN phụ trách

28/02/2022

Bài 3. Sự quang hợp

Giảng viên PTN Sinh lý thực vật

07/02/2022

Bài 4. Hô hấp ở thực vật

Giảng viên PTN Sinh lý thực vật

14/03/2022

Bài 5. Vận chuyển nước của mô mộc

Giảng viên PTN Sinh lý thực vật

21/03/2022

Bài 6. Mô động vật

Giảng viên PTN Động vật

28/03/2022

Bài 7. Hoạt động của hệ cơ và
điện sinh học + Bài 8. Sự tuần hoàn máu trong mạch

Giảng viên PTN Sinh lý động vật và CNSH ĐV

Bài 9. Khảo sát quần thể sinh vật (online) khóa 2020 + 2021

Giảng viên PTN Sinh thái

04/04/2022

Bài 7. Hoạt động của hệ cơ và
điện sinh học + Bài 8. Sự tuần hoàn máu trong mạch

Giảng viên PTN Sinh lý động vật và CNSH ĐV

Bài 1: Mô và cơ quan thực vật (online) khóa 2021

Giảng viên PTN Thực vật

11/04/2022

Tuần dư trữ

18/04/2022

Thi kết thúc môn khóa 2020  (lý thuyết, online, trùng lịch giữa kì của trường)

 

Khóa 2021

 

Tuần lễ

Tên bài

Tên PTN phụ trách

11/04/2022

Chủ nhật, 24/04/2022 học lý thuyết thực tập

25/04/2022

Bài 2. Sắc tố thực vật

Giảng viên PTN Sinh lý thực vật

02/05/2022

Bài 3. Sự quang hợp

Giảng viên PTN Sinh lý thực vật

09/05/2022

Bài 4. Hô hấp ở thực vật

Giảng viên PTN Sinh lý thực vật

16/05/2022

Bài 5. Vận chuyển nước của mô mộc

Giảng viên PTN Sinh lý thực vật

23/05/2022

Bài 6. Mô động vật

Giảng viên PTN Động vật

30/05/2022

Bài 7. Hoạt động của hệ cơ và
điện sinh học

Giảng viên PTN Sinh lý động vật và CNSH ĐV

06/06/2022

Bài 8. Sự tuần hoàn máu trong mạch

Giảng viên PTN Sinh lý động vật và CNSH ĐV

13/06/2022

Thi kết thúc môn khóa 2021(lý thuyết, online, trùng lịch cuối kì của trường)