Kế hoạch học tập học phần Thực hành Hóa đại cương 1 / 2 – HK2/2022-2023

Kế hoạch học tập học phần Thực hành Hóa đại cương 1 / 2 – HK2/2022-2023
Phòng máy học Thực hành Hóa đại cương 1:
 
Thời gian học Lớp Số lượng máy tính Phòng máy (nhà điều hành)
Thứ tư 15/3/2023; 7:30-11:30 22HOH2A 33 4.6
Thứ tư 15/3/2023; 12:30-16:30 22HOH2B 30 4.1
Thứ năm 16/3/2023; 7:30-11:30 22HOH1A 31 4.6
Thứ năm 16/3/2023; 12:30-16:30 22HOH1B 32 4.4
Thứ sáu 17/3/2023; 7:30-11:30 22HOH1C 31 4.1
Thứ sáu 17/3/2023; 7:30-11:30 22HOHTN 30 4.6
Thứ sáu 17/3/2023; 12:30-16:30 22HOH2C 34 4.6