Kế hoạch ôn và thi thực hành môn Tin học cơ sở học trong HK2/2020-2021

Kế hoạch ôn và thi thực hành môn Tin học cơ sở học trong HK2/2020-2021

TRUNG TÂM TIN HỌC

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HCM

227 Nguyễn Văn Cừ -Quận 5 – Tp. HCM

Tel.: 38351056 – Email: tuvan@csc.hcmus.edu.vn

THÔNG BÁO

Kế hoạch ôn và thi thực hành trực tiếp môn Tin học cơ sở

đối với sinh viên hệ đại học chính quy chương trình đại trà và chất lượng cao

đã đạt phần thi lý thuyết môn Tin học cơ sở trong học kỳ 2 năm học 2020-2021

 

          Trung Tâm Tin Học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức cho ôn tập và tổ chức thi thực hành trực tiếp môn Tin học cơ sở tại các phòng máy đối với sinh viên đại học hệ chính quy chương trình đại trà và chất lượng cao đã đạt phần thi lý thuyết môn Tin học cơ sở trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 (theo danh sách đính kèm) để cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản cho sinh viên đạt kỳ thi thực hành này như sau:

  1. Tại CS Linh Trung: dành cho sinh viên chương trình đại trà.

Hạn chót đăng ký: 07/04/2022

  • Ôn trực tiếp (01 buổi):

Ngày ôn

12/04/2022

13/04/2022

14/04/2022

15/04/2022

16/04/2022

18/04/2022

Mã lớp THCS

S3A, S3B, C3A, C3B

S4A, S4B, C4A, C4B

S5A, S5B, C5A,C5B

S6A, S6B, C6A, C6B, C6C

S7A, S7B, C7A, C7B, C7C

S2A, S2B, C2A,C2B, S6C

Thời gian

16h50 – 20h50

16h50 – 20h50

16h50 – 20h50

16h50 – 20h50

16h50 – 20h50

16h50 – 20h50

Phòng máy

P.4.3; P.4.4; P.4.10;

P.4.3; P.4.4; P.4.10;

P.4.3; P.4.4; P.4.10;

P.4.3; P.4.4; P.4.10;

P.4.3; P.4.4; P.4.10;

P.4.3; P.4.4; P.4.10;

  • Thi trực tiếp tại PM 4.3; PM 4.4; PM 4.10

Ngày thi

Chủ nhật – 17/04/2022

Chủ nhật – 24/04/2022

Ca 1 (07h30 – 09h30)

S3A, S3B, C3A, C3B

C6B, S6C, C6C, C7C

Ca 2 (09h45 – 11h45)

S4A, S4B, C4A, C4B

S7A, S7B, C7A, C7B

Ca 3 (12h30 – 14h30)

S5A, S5B, C5A,C5B

S2A, S2B, C2A,C2B

Ca 4 (14h45 – 16h45)

S6A, S6B, C6A

 

  1. Tại CS Trường PTNK, 153 Nguyễn Chí Thanh: dành cho sinh viên chương trình chất lượng cao.

Hạn chót đăng ký: 18/04/2022

  • Ôn trực tiếp (01 buổi):

Ngày ôn

24/04/2022

24/04/2022

08/05/2022

08/05/2022

15/05/2022

15/05/2022

Mã lớp THCS

Hóa (C2AH; C2BH; C2CH; C2DH; C7DH)

Hóa (S7AH; S7BH; S7CH; S7DH; C7AH; C7BH)

Hóa (C7CH); Sinh (S3AS; S3BS; S3CS; S3DS; C3BS)

Sinh (C3AS; S5AS; S5BS; C5AS; C5BS)

DTVT (C4AVT, C4BVT)

DTVT (C6AVT, C6BVT)

Thời gian

08h00 – 12h00

13h00 – 17h00

08h00 – 12h00

13h00 – 17h00

08h00 – 12h00

13h00 – 17h00

Phòng máy

PM1; PM4; PM5

PM1; PM4; PM5

PM1; PM4; PM5

PM1; PM4; PM5

PM5

PM5

  • Thi trực tiếp tại PM1, PM4, PM5

Ngày thi

Chủ nhật – 15/05/2022

Chủ nhật – 22/05/2022

Ca 1 (07h30 – 09h30)

Hóa (C2AH; C2CH; C2DH; C7DH

Sinh (S3DS; C3AS; C3BS; S5AS; C5BS)

Ca 2 (09h45 – 11h45)

Hóa (C2BH; S7AH; S7BH; S7CH)

Sinh (C5AS); DTVT (C4AVT; C4BVT; C6AVT; C6BVT)

Ca 3 (12h30 – 14h30)

Hóa (S7DH; C7AH, C7BH; C7DH)

 

Ca 4 (14h45 – 16h45)

Hóa (C7CH); Sinh (S3AS; S3BS; S3CS)

 

 

                                                                                                                                                TRUNG TÂM TIN HỌC