Kế hoạch rà soát văn bản quản lý nội bộ

Kế hoạch rà soát văn bản quản lý nội bộ

KẾ HOẠCH

Về việc rà soát hệ thống văn bản quản lý nội bộ

 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

(Ban hành Kèm theo Quyết định số:2144 /QĐ-KHTN ngày 06 tháng 12 năm 2017

của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

– Nhằm phát hiện những quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình hiện tại của nhà trường, để kịp thời đình chỉ việc thi hành; bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quản lý nội bộ và phù hợp với tình hình của nhà trường;

– Lập và công bố danh mục văn bản quản lý nội bộ còn hiệu lực thi hành, hết hiệu lực thi hành hoặc bị bãi bỏ; danh mục văn bản quản lý nội bộ cần sửa đổi, bổ sung, qua đó giúp công tác xây dựng, áp dụng được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống văn bản quản lý nội bộ;

– Nghiên cứu, xây dựng Dự thảo văn bản quản lý nội bộ mới, cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ theo Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016-2020.

2. Yêu cầu:

– Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị có liên quan và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc triển khai thực hiện hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ.

 

(Xem toàn văn kế hoạch file đính kèm)