Thẻ: Phòng Thanh tra Pháp chế

3 chính sách về công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 5/2024
Bài viết

3 chính sách về công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 5/2024

3 chính sách về công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 5/2024 Trong tháng 5/2024, những chính sách về công chức, viên chức có hiệu lực được quy định tại các văn bản sau đây: – Thứ nhất là Nghị định 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản...