Kế hoạch tổ chức học tập HK2/2019-2020 từ tháng 5/2020

Kế hoạch tổ chức học tập HK2/2019-2020 từ tháng 5/2020

THÔNG BÁO

Về kế hoạch tổ chức cho sinh viên bậc cao đẳng và đại học hệ chính quy

tiếp tục học tập trong học kỳ 2 năm học 2019-2020

theo các hình thức giảng dạy trực tuyến và tập trung

 

              Căn cứ theo nội dung cuộc họp của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ngày 29/04/2020 về kế hoạch tổ chức cho sinh viên cao đẳng và đại học hệ chính quy tiếp tục học tập trong học kỳ 2 năm học 2019-2020, thời gian sắp tới Trường sẽ tiếp tục triển khai giảng dạy song song hai hình thức trực tuyến và tập trung  sao cho đảm bảo được công tác phòng, chống dịch xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường.

Nay Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến sinh viên bậc cao đẳng và đại học hệ chính quy về lộ trình tổ chức học như sau:

  1. Đối với sinh viên bậc cao đẳng và đại học hệ chính quy đã đăng ký và học trực tuyến tại đợt 1 (học từ ngày 06/04/2020) và đợt 2 (học từ ngày 20/04/2020), Trường sẽ tổ chức giảng dạy các học phần này như sau:

– Sinh viên vẫn tiếp tục học theo hình thức trực tuyến đến hết ngày 16/5/2020.

– Từ ngày 18/05/2020, phần lớn sinh viên sẽ tiếp tục học theo hình thức trực tuyến đến khi có thông báo mới, một số học phần có thể chuyển sang hình thức tập trung.  Đối với các học phần được chuyển từ trực tuyến sang học tập trung,  sinh viên theo dõi thông báo cụ thể về nội dung chuyển đổi này tại các địa chỉ như sau:

  • Sinh viên đại học chính quy chương trình đại trà từ khóa 2018 trở về trước: theo dõi thông báo tại trang thông tin điện tử của Khoa phụ trách đào tạo.
  • Sinh viên cao đẳng, đại học chính quy chương trình đại trà khóa 2019: theo dõi thông báo tại trang thông tin điện tử của Phòng Đào tạo.
  • Thời gian thông báo: từ ngày 11/05/2020 đến ngày 12/05/2020.

– Tùy theo diễn tiến của tình hình dịch bệnh, Trường sẽ có lộ trình tổ chức giảng dạy cho sinh viên theo các hình thức phù hợp nhằm đảm bảo sức khỏe cho người học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và cộng đồng.

  1. Đối với sinh viên đại học chính quy đã đăng ký các học phần thực hành/thực tập tại phòng thí nghiệm, giáo dục thể chất, khóa luận tốt nghiệp, thực tập tốt nghiệp, tiểu luận tốt nghiệp…theo kế hoạch HK2/2019-2020 nhưng chưa được tổ chức học do dịch bệnh COVID-19:

 – Trường sẽ tổ chức cho sinh viên học các học phần này theo hình thức tập trung, bắt đầu học từ ngày 18/5/2020 (đợt 3).

 – Sinh viên thực hiện điều chỉnh/đăng ký học phần theo kế hoạch như sau:

 

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

Sinh viên xem thông báo chi tiết về ĐKHP trên website Trường.

Trước ngày 06/5/2020

 

2

PĐT cho sinh viên điều chỉnh/đăng ký học phần.

Dự kiến thời gian đăng ký học phần: 11/05/2020

13/05/2020

Sẽ có thông báo chi tiết về ĐKHP.

3

Sinh viên vào Portal để xem kết quả đăng ký.

15/05/2020

 

4

Ngày bắt đầu giảng dạy

18/05/2020

 

  • Lưu ý: Sinh viên đại học các chương trình theo đề án và sinh viên liên thông đại học sẽ xem thông báo tại Khoa.

 

  1. Hình thức thi: Khoa/Giảng viên/Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng sẽ có thông báo hình thức thi phù hợp với điều kiện thực tế.

 

Lưu ý:

  • Sinh viên phải thường xuyên cập nhật thông tin để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Sở/Bộ Y tế.
  • Sinh viên phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Trường trong thời gian học tập trung và thực hiện khảo sát dịch tễ mới do Nhà trường yêu cầu.
  • Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo của nhà trường để cập nhật các thông tin mới nhất.

 

 

Nơi nhận:

–       Như trên (để thực hiện);

–       Lưu: VT, PĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG