Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên HK2/2022-2023

Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên HK2/2022-2023

Nhà trường thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK2/2022-2023 của sinh viên hệ chính quy và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau:

 1. Cách xem điểm rèn luyện:
 • Truy cập website: https://hcmus.shub.edu.vn/
 • Chọn kích hoạt tài khoản (đối với sinh viên lần đầu đăng nhập)
  • Tên đăng nhập: MSSV
  • Mật khẩu: 5 số cuối CCCD/CMND (theo dữ liệu trên Portal) + KHTN@#
 1. Thời gian và cách thức tiếp nhận khiếu nại/bổ sung:
 • Thời gian: từ 11/9/2023 – 25/9/2023
 • Cách thức: sử dụng email sinh viên gửi bản scan/ảnh chụp các Giấy chứng nhận đã tham gia hoạt động (có xác nhận của đơn vị tổ chức) qua email diemrenluyen@hcmus.edu.vn
  • Tiêu đề: MSSV – DRL HK2/22-23
  • Thời gian diễn ra hoạt động HK2/2022-2023 tính từ 13/02/2023 – 17/9/2023

Đề nghị các sinh viên đọc kỹ quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên (Xem tại đâyđể thực hiện khiếu nại đúng thời gian quy định. Sau thời hạn trên, Hội đồng Trường sẽ công bố kết quả chính thức và không tiếp nhận bất kỳ khiếu nại nào khác.

 Nơi nhận:

–            Ban giám hiệu;

–            BCN Khoa;

–            Đoàn TN, Hội SV;

–            Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hân