Kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019

Kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định 1560/QĐ-KHTN ngày 09/10/2019 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019;

Căn cứ quyết định số 2240/QĐ-KHTN ngày 23/12/2019 về việc công nhận trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019,

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách ứng viên trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019. (Danh sách đính kèm).

Trân trọng./.