Khu Công nghệ Phần mềm Đại học Quốc gia Tp.HCM tuyển sinh khóa đào tạo “Quản trị dự án khởi nghiệp” và ” Nâng cao năng lực xây dựng HSTKNĐMST” cho cán bộ quản lý các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức CT-XH và cơ sở nghiên cứu đào tạo