Thẻ: Phòng Khoa học Công nghệ

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHỆ XANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2024 [GTSD2024]
Bài viết

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHỆ XANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2024 [GTSD2024]

Thư mời tham gia viết bài Hội nghị quốc tế lần thứ 7 về Công nghệ xanh và Phát triển bền vững (GTSD2024). Hội nghị GTSD2024 sẽ được tổ chức vào ngày 25-26 tháng 7 năm 2024 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM. GTSD2024 là hội nghị HYBRID, do đó các...