Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Như Nhứt

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Như Nhứt

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

 NCS. NGUYỄN NHƯ NHỨT, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Hóa sinh học – 62 42 30 15, với đề tài “Phân lập Agrobacterium rhizogenes và nghiên cứu ảnh hưởng lên khả năng sinh tổng hợp Vinca Alkaloid của rễ tơ cây dừa cạn (Catharanthus roseus)vào lúc 9g00, ngày 15/6/2018,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM