Thẻ: Phòng Đào tạo Sau Đại học

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Tuấn Anh, NCS Trần Xuân Hồi
Bài viết

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Tuấn Anh, NCS Trần Xuân Hồi

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO 1. NGUYỄN TUẤN ANH, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào...

Thông báo đăng ký môn học học phần hè chương trình cao học khóa 27/2017
Bài viết

Thông báo đăng ký môn học học phần hè chương trình cao học khóa 27/2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   THÔNG BÁO v/v đăng ký môn học học phần hè – chương trình cao học khóa 27/2017   TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO...

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Lương Phước Toàn, NCS Nguyễn Hữu Duy Khang
Bài viết

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Lương Phước Toàn, NCS Nguyễn Hữu Duy Khang

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO    1. LƯƠNG PHƯỚC TOÀN, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở...

Đăng ký môn Thực tập phân tích dụng cụ 2 lớp cao học ngành Hóa phân tích khóa 2017
Bài viết

Đăng ký môn Thực tập phân tích dụng cụ 2 lớp cao học ngành Hóa phân tích khóa 2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    THÔNG BÁO v/v Đăng ký tín chỉ bổ sung học phần 2 chương trình cao học khóa 27/2017 (đợt 1 + đợt 2)    TRƯỜNG ĐH KHOA...