QUY TRÌNH CẤP HỒ SƠ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐI THAM QUAN THỰC TẬP THỰC TẾ

QUY TRÌNH CẤP HỒ SƠ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐI THAM QUAN THỰC TẬP THỰC TẾ

Kính gửi:  Thầy/Cô lãnh đạo đơn vị 

       Để các đơn vị tổ chức đưa sinh viên đi tham quan, thực tập, thực tế… được thuận lợi, Phòng Tổ chức – Hành chính (P. TCHC) triển khai một số nội dung như sau:

  1. Đối với các chuyến tham quan, thực tập, thực tế không sử dụng kinh phí của trường

1.1 Hồ sơ gồm:

+ Công văn đề nghị (Mẫu 1 A)

+ Danh sách cán bộ viên chức (CBVC) và sinh viên tham gia (Mẫu 1 B)

1.2 Quy trình thực hiện

Ø  Các đơn vị chuyển hồ sơ và file cho phòng TCHC (tổ văn thư, phòng B06) và theo địa chỉ email nhtxuan@hcmus.edu.vn

Ø  Phòng TCHC

  • Chuyển danh sách sinh viên đến các phòng chức năng liên quan để xác nhận.
  • Trình Ban Giám hiệu duyệt.
  • Cấp công văn giới thiệu cho đơn vị tổ chức.
  •      Thời gian: Từ 1-2 ngày.
  1. Đối với các chuyến tham quan, thực tập, thực tế sử dụng kinh phí của trường hoặc kinh phí do sinh viên đóng góp

2.1 Hồ sơ gồm:

+ Công văn đề nghị (Mẫu 2 A).

+ Danh sách CBVC và sinh viên tham gia (Mẫu 2 B).

+ Giấy đề nghị tạm ứng (Mẫu 2 C).

+ Dự toán chi phí đào tạo (Mẫu 2 D), Đơn vị liên hệ với phòng KHTC để lập dự toán.

2.2 Quy trình thực hiện

Ø  Các đơn vị chuyển hồ sơ và file cho phòng TCHC (tổ văn thư, phòng B06) và theo địa chỉ email nhtxuan@hcmus.edu.vn

Ø  Phòng TCHC

  • Chuyển danh sách sinh viên đến các phòng chức năng liên quan để xác nhận.
  • Trình Ban Giám hiệu duyệt.
  • Cấp công văn giới thiệu, Quyết định, giấy đi đường cho đơn vị tổ chức.
  • Thời gian: Từ 1-2 ngày.

Kính đề nghị Quý Thầy/cô lãnh đạo đơn vị triển khai theo công văn trên.

Trân trọng./.