TB số 1 của BQL Rừng Phòng Hộ – Huyện Cần Giờ về việc tổ chức HTKH Quốc gia “Hệ sinh thái rừng ngập mặn – giá trị và tiềm năng trong bối cảnh biến đổi khí hậu”