TB số 1 của Hiệp hội các Trường ĐH, CĐ Việt Nam vv tổ chức HTKH Đổi mới căn bản toàn diện hoạt động đào tạo trong các Trường ĐH, CĐ