TB số 1 của Học viện Quản lý Giáo dục – HTQT năm 2018 ” Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay Xu hướng: Việt Nam và Thế giới”