Thiết bị giúp tìm kiếm nước ngầm, tìm kiếm khoáng sản, khảo sát địa chất công trình

Thiết bị giúp tìm kiếm nước ngầm, tìm kiếm khoáng sản, khảo sát địa chất công trình
(VOH) – Đây là thiết bị thăm dò điện đa cực giúp tìm kiếm nước ngầm, tìm kiếm khoáng sản, khảo sát địa chất công trình… do các giảng viên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nghiên cứu và chế tạo.
 
https://video.voh.com.vn/khoi-nghiep-sang-tao/thiet-bi-giup-tim-kiem-nuoc-ngam-tim-kiem-khoang-san-khao-sat-dia-chat-cong-trinh-449031.html