Thời khóa biểu Lớp 18HCB HK1/2019-2020 cập nhật

Thời khóa biểu Lớp 18HCB HK1/2019-2020 cập nhật

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 / 2019 – 2020 
             
Thời gian học: 28/10/2019-23/02/2020        
 
             
LỚP HOÀN CHỈNH ĐẠI HỌC 18HCB (HK3) 
             
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT
             
            Xử lý ảnh và Video số
            GV: Võ Hoài Việt
            8-11h
            F301
             
             
Máy học Phân tích thiết kế phần mềm Các công nghệ lập trình hiện đại Quản lý qui trình phần mềm Phân tích và quản lý yêu cầu phần mềm Ẩn dữ liệu và chia sẻ thông tin Thực hành HT2
GV: Bùi Tiến Lên GV: Trần Văn Quý GV: Ngô Ngọc Đăng Khoa GV: Ngô Huy Biên GV: Trương Phước Lộc GV: Trần Trung Kiên  
17g50 – 20g50 17g50 – 20g50 17g50 – 20g50 17g50 – 20g50 17g50 – 20g50 17g50 – 20g50  
C32 C32 C32 C32 C32 C32  
             
             
Nghỉ tết 3 tuần: 13/01/2020 -> 02/02/2020.   Ngày 04 tháng 10 năm 2019  
Học phần Tâm lý học đại cương sẽ mở vào HK2/2019-2020. PHÒNG ĐÀO TẠO