Thông báo buổi nói chuyện chuyên đề “Nói không với ma túy”

Thông báo buổi nói chuyện chuyên đề “Nói không với ma túy”

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:  91  /TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Chuyên đề “Nói không với ma túy”

_______________

 

Ma tuý vẫn đang còn là một vấn đề nhức nhối của xã hội. Ma tuý không chỉ huỷ hoại sức khoẻ con người mà còn khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, bần cùng. Ma tuý không chỉ là nguyên nhân của các mối bất hoà trong gia đình mà còn là nguyên nhân dẫn đến phạm tội và gây mất trật tự, an toàn xã hội. Những tác hại và hậu quả của ma tuý vẫn đang tác động và gây ảnh hưởng đến tất cả chúng ta từng ngày, từng giờ. Vì vậy, “chung tay đẩy lùi ma tuý” và “giảm thiểu tác hại” của ma tuý không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước hay các tổ chức liên quan đến việc phòng chống ma tuý mà còn là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

Nhằm mục đích giúp các sinh viên hiểu rõ hơn về các dạng ma túy mới xuất hiện, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phối hợp với Ủy ban Nhân dân Phường 4, Quận 5 tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Nói không với ma túy”. Nội dung cụ thể như sau:

  • Thời gian: 8g30 ngày 29/10/2017 (Chủ nhật)
  • Địa điểm: Hội trường I, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ.
  • Nội dung buổi chuyên đề: các dạng ma túy mới và chất kích thích có thể bạn chưa biết.
  • Báo cáo viên: Cô Hà Ngọc Minh Thi – Phó Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Tp.HCM.

Lưu ý: Các sinh viên tham gia sẽ được tính vào hoạt động rèn luyện ở mục 3.5.

Đăng ký trực tiếp tại link sau: https://goo.gl/K3qMvg

Hạn chót đăng ký: 11g00 ngày thứ bảy 28/10/2017 hoặc khi đủ số lượng sinh viên tham gia.

 

           

Nơi nhận:

–   BGH (để báo cáo);

–   BCN các Khoa;

–   Đoàn TN, Hội SV;

–   Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Trần Vũ