Thông báo chương trình tặng lịch Tết năm 2018 cho sinh viên

Thông báo chương trình tặng lịch Tết năm 2018 cho sinh viên

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:    117  /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v tặng lịch Tết năm 2018 cho sinh viên

_________________

 

Nhân dịp mừng Xuân Mậu Tuất 2018, Nhà trường thực hiện chương trình tặng lịch cho các bạn sinh viên, chương trình cụ thể như sau:

  1. Thời gian: từ ngày 20/12/2017.
  2. Địa điểm nhận: Phòng Công tác sinh viên cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

Buổi sáng từ 8g00 đến 11g00, buổi chiều từ 13g30 đến 16g30.

Lưu ý: Các bạn sinh viên mang theo Thẻ sinh viên khi đến nhận lịch./.

 

           

Nơi nhận:

–   BGH (để báo cáo);

–   Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Trần Vũ