Thông báo chuyển tiền học bổng khuyến khích HK1/2021-2022 dành cho sinh viên Chương trình đề án